Menu

Bestyrelsesnormer

Generelle normer

Bestyrelsen(+) har tavsheds-”pligt” udadtil i.f.t. indhold på bestyrelsesmøder. Hvis bestyrelsen træffer aftale herom, kan evt. diskussioner fra bestyrelsesmøder i en formaliseret form lægges til høring hos andre udenfor bestyrelsen, hvis man finder behov herfor.

Bestyrelsen har et fælles ansigt udadtil, og sørger for at beslutninger truffet i bestyrelsen udmeldes til øvrige efter aftale med den samlede bestyrelse eller formanden. Ved evt. uoverensstemmelser mellem bestyrelse(+) er normen, at man i god tone går i dialog med den eller de mennesker, man har uoverensstemmelser med, for at finde en løsning, som er god for klubben. Er der behov for det, inddrages et andet bestyrelsesmedlem eventuelt som mediator.
Medlemmer af bestyrelsen(+) tjekker formodninger, tolkninger, rygter direkte af med de folk, som omfattes af disse.

Henvendelser til folk udenfor bestyrelsen, som er - eller kan tolkes som værende en henvendelse fra bestyrelsen, skal principielt kunne gengives til alle bestyrelsesmedlemmer. Det præciseres således altid i hvilken rolle, man henvender sig i anliggender, som har relation til klubben.

Det forventes, at bestyrelsesmedlemmer ved kampe agerer sportsligt og professionelt, bakker op om klubbens hold, holder god tone og er ædru.


Kommunikation og presse

Pressehenvendelser vedrørende klubanliggender kanaliseres til formanden, som efter aftale kan uddelegere kontakt med pressen til relevante personer.

Pressehenvendelser vedrørende sportsligt område for trup 1 herrer kanaliseres til sportschef, cheftræner eller assistenttræner. Disse aftaler selv, ansvarsområder i.f.m. pressehenvendelser.

Pressehenvendelser vedrørende specifikke -herre bredde anliggender kanaliseres til breddeformand, som igen kan uddelegere.

Pressehenvendelser vedrørende specifikke ungdoms-anliggender kanaliseres til ungdomsformand, som igen kan uddelegere.

Pressemeddelelser vedrørende sportslige forhold for trup 1 udarbejdes i samarbejde med sportschef.

Pressemeddelelser vedrørende klubforhold i øvrigt udarbejdes efter aftale med formanden.

Kontakt til pressen i øvrigt foretages altid af formanden selv eller af andre efter aftale med formanden.

Forventningsafstemning i forbindelse med svartider m.v. for bestyrelse(+) på forskellige medier

SMS mellem bestyrelse(+) medlemmer besvares inden for to døgn.

Mail mellem bestyrelse(+) medlemmer besvares inden for tre døgn.

Besvares telefonopkald fra andre bestyrelsesmedlemmer(+) forventes det, at man ringer tilbage snarest.

Facebook (lukket forum) benyttes i det daglige til små praktiske aftaler.

Mail-korrespondence til hvem om hvad? Hvis nogen føler sig underinformerede tages det op i dialog.

Videresendelse af mails og sms'er - følger almindelige etiske regler for videregivelse af andres informationer.

 

Bestyrelsesmøder

Deadline for indmelding af dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder ud over de faste (se nedenfor) er tre dage før. Der indmeldes til rioes@b1913.dk eller på bestyrelsens Facebook-gruppe.

Dagsorden udsendes senest dagen før. Punkter skrevet med gråt tages op, hvis der er tid hertil. Ellers udskydes de til efterfølgende møde(r).

I referater markeres med gult, hvem der gør hvad. Referater udsendes senest en uge efter mødet.

Valg af referent foretages på hvert møde.

Faste punkter til dagsordenen: "Økonomi", "Kort nyt fra afdelingerne ved ansvarlige for disse" og "Næste møde".